هوشمندانه مدیریت کنید

امکانات طرح الف طرح ب طرح ج طرح د
مديريت سوييت‌ها
مديريت کاربران
نمايش مناسبت‌هاي تقويم در زمان رزرو سوييت
مديريت عمليات رزرو
مديريت عمليات پذيرش
رزرو در يک نگاه
مشاهده صورتحساب مسافر
ثبت پرداخت‌هاي مسافر
تعيين سطوح دسترسي کاربران
امکان تعريف انواع هزينه‌ها‌ي هتل
امکان تعريف انواع هزينه‌ها‌ي مسافر
جستجو
ثبت هزينه‌هاي جانبي مسافر
گزارش هزينه‌هاي مسافران
ثبت هزينه‌هاي هتل
گزارش هزينه‌هاي هتل
مشاهده عملکرد کاربران
امکان ثبت رويداد در تقويم براي نمايش در زمان رزرو
دفتر تلفن
گزارش وضعيت سوييت‌ها
گزارش وضعيت رزروها
گزارش رزروهاي کنسل شده
گزارش درآمد روزانه
حداکثر تعداد رزرو در ماه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد کاربر قابل تعريف 3 9 15 نامحدود
تعداد سوییت 10 25 50 نامحدود
ماهانه رایگان 800,000 1,000,000 1,500,000
سه ماهه رایگان 2,400,000 3,000,000 4,500,000
شش ماهه (یک ماه تخفیف) رایگان 4,000,000 5,000,000 7,500,000
یک ساله (دو ماه تخفیف) رایگان 8,000,000 10,000,000 15,000,000

جهت سفارش نرم افزار با ایمیل   info@asan-hotel.ir   تماس حاصل فرمایید.